Algemene voorwaarden Change Consult

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Change Consult en de opdrachtgever onderworpen aan de volgende voorwaarden, die de opdrachtgever verklaart te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden :

1. De schriftelijke offertes van Change Consult dienen als basis voor de opdracht. De offertes vermelden het aantal te factureren dagen met betrekking tot procesbegeleiding en/of opleiding. Andere kosten (zoals verplaatsing, verblijf, materiaal, vertaling…) worden afzonderlijk vermeld. Indien het wenselijk is derden bij de opdrachtuitvoering te betrekken, wordt dit in de offerte vermeld.

2. Change Consult verbindt zich ertoe al haar zorgen te besteden aan het uitvoeren van de aan haar toevertrouwde opdrachten.

3. Facturen zijn te betalen binnen de 30 dagen na factuurdatum. Een intrest van 1,5% per maand zal worden aangerekend op de bedragen die meer dan 30 dagen na de vervaldag betaald worden. Elke beginnende maand wordt voor een volledige maand aanzien.

4. Voor langlopende opdrachten wordt maandelijks of per kwartaal gefactureerd, zoals vermeld in de offerte.

5. Wijzigingen aan opdrachten worden schriftelijk overeengekomen. Voor uitbreiding of meerwerk wordt een bijkomstige offerte gemaakt. Bij vroegtijdige stopzetting of annulering worden de prestatiedagen die gepland zijn voor de eerstkomende 6 weken volgend op het schriftelijk bericht van stopzetting of annulering volledig aangerekend.

6. Voor open opleidingen is een inschrijving pas geldig vanaf betaling van het volledig bedrag inclusief BTW. Bij annulering vanwege de cursist wordt 50% van het bedrag teruggestort indien de annulering minstens 10 dagen vóór de begindatum van de opleiding schriftelijke kenbaar wordt gemaakt. Bij annulering later dan 10 dagen vóór de begindatum of tijdens de opleiding, wordt geen cursusgeld teruggestort. Bij annulering vanwege Change Consult wordt het volledig bedrag teruggestort.

7. Change Consult verbindt zich tot geheimhouding van alle door de opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens.

8. Voor alle betwistingen en geschillen zijn alleen de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Change Consult • Mechelsesteenweg 163, b16 • B-2018 Antwerpen • Tel. +32 (0)3 257 29 70 • Mob. +32 (0)477 74 16 81 • info@changeconsult.be